Stadgar

Stadgar Siameslinjen

§ 1 Klubbens namn skall vara Siameslinjen och förkortas SL.

§ 2 Klubben skall följa SVERAKs och FIFEs stadgar och regler.

§ 3 Klubbens ändamål är att hjälpa medlemmar och tillvarataga katternas och deras ägares intressen, och huvudintresset skall riktas mot siames, balines, orientaliskt kort- och långhår, peterbald samt thai.
* Seychellois korthår (SYS) – som var godkänd som “egen” ras i FIFe sedan 2006 – blev från den 1 januari 2016 vitfläckssiames (SIA * 01/02/03).
* Seychellois långhår (SYL) – som var godkänd som “egen” ras i FIFe sedan 2006 – blev från den 1 januari 2016 vitfläcksbalines (BAL * 01/02/03).

§ 4 Klubben skall ha sitt säte i Stockholmsområdet.

§ 5 Alla kattvänner som följer klubbens stadgar och målsättning, är välkomna som medlemmar i klubben.

§ 6 Medlem, som är medlem i mer än en SVERAK-ansluten klubb, måste meddela Siameslinjen om huvudmedlemskapet är i Siameslinjen.

§ 7 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, gäller per kalenderår och betalas före januari månads utgång. Ny medlem betalar vid inträde i klubben.

§ 8 Medlemskap upphör om medlem ej betalar fastställd avgift i laga tid eller meddelar utträde. Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller som uppenbarligen skadar klubben eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan uteslutas genom styrelsebeslut. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Utesluten medlem skall erhålla skriftligt besked om uteslutningen och anledningen till uteslutningen. Ev. överklagan av beslutet skall ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten till dess annat beslut är taget.

§ 9 Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben, har ingen rätt till klubbens kassor eller andra tillgångar och kan ej återfå erlagda avgifter.

§ 10 Klubben skall ha protokollförda möten minst två gånger per år. Det första mötet hålls i form av ordinarie årsmöte. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång, dock innan SVERAKs årsmöte. Följande punkter skall tas upp på dagordningen:

 • Val av ordförande att leda mötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän och två rösträknare för årsmötet.
 • Fråga om årsmötet har blivit behörigen kallat.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens berättelse.
 • Revisorns berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Frågor väckta av enskilda medlemmar.
 • Frågor väckta av styrelse och revisorer.
 • Beslut om medlemsavgifter och arvoden.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter för dem.
 • Val av revisor och revisorssuppleant.
 • Val av delegater till SVERAKs årsmöte och suppleanter för dem.
 • Val av ledamöter till valberedningen, samt övriga val.
 • Övriga frågor.

§ 11 Extra årsmöte hålls då styrelsen finner anledning, eller då minst tio medlemmar, för särskilt angivet ärende, gör skriftlig framställan om detta till styrelsen. På extra årsmöte kan beslut endast ske beträffande ärenden som upptagits i kallelsen.

§ 12 Skriftlig kallelse till möte inom klubben, skall utsändas med post till varje medlem minst åtta dagar i förväg. Enskild medlem äger rätt att vid begäran få kopia på handlingar till årsmötet t o m en vecka före årsmötet i fråga.

§ 13 På möte har varje medlem, som betalt medlemsavgiften enligt § 7, en röst. Beslut fattas med en enkel majoritet, om inte stadgarna säger annat. Ärende avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten begärs, detta gäller även vid val. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller även vid val, annars gäller ordförandes mening. Röstning genom fullmakt är ej tillåtet.

§ 14 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio ledamöter, för vilka utses två suppleanter. Styrelsen storlek beslutas på årsmötet efter valberednings förslag. Styrelseledamöter väljs var för sig till respektive befattningar. Av styrelsens ledamöter väljs årligen halva antalet, och med en mandatperiod om två år. Avgående styrelseledamöter kan väljas om. Avgår styrelseledamot före utgången av mandatperioden, sker fyllnadsval vid nästkommande ordinarie årsmöte. Suppleanter till styrelsen väljs varje år och med en mandatperiod av ett år. Avgående styrelsesuppleant kan väljas om.

§ 15 Styrelsesuppleanter skall kallas till styrelsemötena men har ingen rösträtt på dessa annat än i ordinarie styrelseledamots frånvaro.

§ 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, sekreteraren eller då minst tre styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Ärende avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten begärs. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika röstetal, annars gäller ordförandes mening.

§ 17 Varje styrelsemöte skall protokollföras och protokollet skall godkännas vid nästkommande styrelsemöte. Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter skall erhålla kopia på de justerade styrelsemötesprotokollen. Revisorn har rätt att, på särskild begäran, erhålla kopia av de justerade styrelsemötesprotokollen.

§ 18 Vid beslut som kräver snabbt avgörande, tas telefonbeslut som redovisas i särskilt protokoll. Styrelsen har rätt att delegera tillfällig beslutsrätt inom begränsat ansvarsområde till ordföranden eller sekreteraren.

§ 19 Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Senast 15 januari nästföljande år skall klubbens räkenskaper, jämte protokollen från styrelsens och klubbens möten samt styrelsens verksamhetsberättelse, hållas tillgängliga för revisorn, vilken efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte.

§ 20 Kassören sköter klubbens medel och är ansvarig för dessa. Teckningsrätt till klubbens konton innehas av kassören.

§ 21 För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning under löpande år, utses vid ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant för en mandattid av ett år. Till revisor eller revisorsuppleant kan ej väljas styrelseledamot eller styrelseledamots familjemedlem.

§ 22 För ändring av klubbens stadgar fordras att beslut om detta fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Kallelsen till årsmötet skall innehålla förslaget till ifrågavarande ändring. På årsmötet skall minst tre fjärdedelar av de röstande vara ense om beslutet.

§ 23 För klubbens upplösning fordras att beslut härom fattas vid två möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till dessa möten skall anges att fråga om klubbens upplösning kommer upp till behandling. På varje sådant möte måste minst tre fjärdedelar av de röstande vara eniga om klubbens upplösning. På det sista mötet skall beslut fattas om disposition av klubbens tillgångar liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter.

§ 24 Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.

§ 25 Motioner till klubbens årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december före årsmötet.
Motioner fvb till SVERAK och FIFe, måste vara klubben tillhanda senast den 25 november.